ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 276.2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 277.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 279.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΔΗΚΕΔΜ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 280.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 281.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 9ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 282.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 283.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 284.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 285.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 285.Β.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΠΔ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 286.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 287.2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 288.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 289.2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 290.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 291.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 292.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 293.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 294.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 296.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΔ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΛΤ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 298.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 299.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ