ΑΠΟΦ 86 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΤ

ΑΠΟΦ 87 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦ 88 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΦ 89 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΥΤΑ)

ΑΠΟΦ 90 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ