ΑΠΟΦ 126 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 127 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2 ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦ 128 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 129 ΈΚΔΟΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΠΟΦ 130 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ. (ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)