ΑΡ.ΑΠΟΦ. 194.2019 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση διοικητικού προστίμου)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 195.2019 Πρόταση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στη μελέτη «Ανάπτυξη Πρότυπου Μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 196.2019 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 197.2019 Αποδοχή χρηματοδότησης Προμήθειας Απορριμματοφόρων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 198.2019 Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα των λογαριασμών καταθέσεων της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 199.2019 Επικαιροποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 62015 (ΑΔΑ ΩΥΘ4ΩΚΩ-Ρ97) με θέμα «Ορισμός υπόλογου διαχειριστή έργων ΠΔΕ Δήμου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 200.2019 Χορήγηση ή μη παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & Eγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση τριών (3) παιδικών χαρών

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 201.2019 Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 202.2019 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 203.2019 Τουριστική Προβολή 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 204.2019 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 205.2019 Ορθή Επαναληψη Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Κουνουποκτονίας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 206.2019 Αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιόκτητων χώρων από τον Δήμο Μήλου, ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 207.2019 Τροποποίηση των αποφάσεων με αρ. 15 & 105 2019 Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις θέσεις σίτισης αδέσποτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 208.2019 Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά σε λατομείο στον Προβατά

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 209.2019 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.44122016

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 210.2019 Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 211.2019 Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 212.2019 Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2020.