ΑΡ. ΑΠΟΦ. 161.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο ( υπόθεση ακινήτου Cristina – Barbara Meindl )

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 162.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ακύρωση της με αρ. 792020 απόφασης της ΟΕ και έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 163.2020 Έγκριση πρακτικών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών) της αρμόδιας επιτροπής στο πλαίσιο διενέργειας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 141.2020 Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό ΛΕΙΤ ΒΙΟΚΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 164.2020 Καθορισμός όρων & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού λογισμικού σχεδίασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 165.2020 Αποδοχή χρηματικής δωρεάς από την Κ.Ε.Δ.Ε.(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ) υπέρ Δήμου Μήλου για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 166.2020 Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020