ΑΠΟΦ. 205.2014 ΧΥΤΑ ΜΗΛΟΥ & οδού πρόσβασης ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 204.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014