ΑΡ. ΑΠΟΦ. 115.2023 Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής και διέλευσης υπόγειων δικτύων στο οδικό δίκτυο Δήμου Μήλου, στο πλαίσιο του έργου ΑΔΜΗΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117 Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118.2023 Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 119.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 25012023 κατατεθείσας οριστικής μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης του έργου «Συμπλήρωση – ωρίμανση μελετών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 120.2023 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 121.2023 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122.2023 Έγκριση της από 17012023 (αρ. πρ. 249) κατατεθείσας υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 123.2023 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 124.2023 Τροποποίηση Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες διοργάνωσης των ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 126.2023 ΟΡΘΗ Αποδοχή χρηματοδότησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 127.2023 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακάλυπτων εκτάσεων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 128.2023 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 129.2023 Τροποποίηση απόφ. 1062023 Ο.Ε. περί 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023