ΑΠΟΦ 305 ΑΠ ΑΝΑΘ ΠΡΟΜ ΟΔΓΙΑ ΔΙΑΝ ΟΔΟΥ

ΑΠΟΦ 306 ΠΟΛΥΕΤ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤ ΣΥΝΤ ΤΟΙΧ ΑΝΤ ΚΟΙΝ ΧΩΡ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦ 307 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΔΗΜΟΠΡ ΚΑΤ ΣΥΝΤ ΤΟΙΧ ΑΝΤ ΚΟΙΝ ΧΩΡ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 311 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣ

ΑΠΟΦ 313 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΜΗΧ ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ