ΑΠΟΦ 91 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΦ 92 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΟΦ 94 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦ 98 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΦ 99 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020