ΑΠΟΦ 133 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 134 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦ 135 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4ης ΑΝΑΜ ΠΡΟΫΠ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2018. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ

ΑΠΟΦ 136 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.