ΑΡ. ΑΠΟΦ. 142.2021 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 144.2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού κλήρωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ν. ΜΗΛΟΥ»