ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 256.2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 257.2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 258.2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 259.2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 260.2013 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΔΜ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 261.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014