ΑΠΟΦ 137 ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΠΟΦ 138 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦ 139 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ»

ΑΠΟΦ 140 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΠΟΦ 140 Β ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. 5172018 ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΦ 141 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 142 ΚΑΘ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ ΔΗΜΟΠΡ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛ ΤΩΝ ΜΑΘ ΠΡΟΣΕΛ ΜΑΘ

ΑΠΟΦ 143 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΠΟΦ 144 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ Νο2 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»