ΑΠΟΦ 136 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 137 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.

ΑΠΟΦ 138 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 139 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 140 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)»

ΑΠΟΦ 141 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)».

ΑΠΟΦ 142 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».