ΑΡ. ΑΠΟΦ. 134.2023 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακάλυπτων εκτάσεων από τον Δήμο Μήλου για την κάλυψη αναγκών του

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 136.2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 137.2023 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ