ΑΡ. ΑΠΟΦ. 145 2021 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 146 2021 Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 147 2021 Έγκριση προαιρετικής επιχορήγησης υπέρ Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148 2021 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στον Δήμο Μήλου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 149 2021 Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακάλυπτης έκτασης ως χώρου ανάπτυξης Πράσινου Σημείου Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 150 2021 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών