ΑΡ. ΑΠΟΦ. 173.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΛΟΥΧΟΥ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 174.2020 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 175.2020 Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών, διαγ συντηρησης οχηματων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176.2020 Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 177.2020 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών