ΑΡ. ΑΠΟΦ. 112.2022 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 113.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 114.2022 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2022 – Αντιγραφή

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 115.2022 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση επιβολής προστίμων από το Λιμεναρχείο Μήλου)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 116.2022 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης τμήματος αιγιαλού στην περιοχή Αγία Κυριακή Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών δημοπράτησης για την μίσθωση ακάλυπτων εκτάσεων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 119.2022 Λήψη απόφασης για την 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Μήλου  για την υλοποίηση του έργου «Συντήρ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 121.2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ