ΑΡ. ΑΠΟΦ. 112.2022 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 115.2022 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση επιβολής προστίμων από το Λιμεναρχείο Μήλου)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης τμήματος αιγιαλού στην περιοχή Αγία Κυριακή Δήμου Μήλου