ΑΠΟΦ 145 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΠΟΦ 146 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. 667.2018 ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 147 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3457405-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635Τ. Β΄)