ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παραλαβής προσφορών Διαγωνισμού για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 139.2023 Λήψη απόφασης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 140.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 21092023 (αρ. πρ. 6056) κατατεθείσας οριστικής μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης του έργου Εκσυγχρονισμός

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 141.2023 Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στην Δράση «Δ.2.6- Κατασκευή, επέκταση ή και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσ