ΑΡ. ΑΠΟΦ. 151.2021 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 152.2021 Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 153.2021 Ορθή Επανάληψη Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 155.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αγωγής Δημητρίου Γ. Λουκή)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 156.2021 Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης σε τμήμα δρόμου στην Κοινότητα Αδάμαντα

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 157.2021 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Δημοπρασίας του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΦΑΣΗ Β

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 159.2021 Έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας λειτουργίας μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών