ΑΡ. ΑΠΟΦ. 178.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αιτήματος αποζημίωσης για ζημία σε όχημα από πτώση φωτιστικού σώματος)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 179.2020 Επικαιροποίηση της με αρ. 242020 (ΑΔΑ ΩΥΓΗΩΚΩ-Τ9Τ) απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Μαλούχου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 180.2020 Λήψη απόφασης για συμπληρωματική ανάθεση ελέγχου ακίνητης περιουσίας Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 181.2020 Έγκριση πρακτικού άγονου συντήρησης οχημάτων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 182.2020 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων Βιολογ