ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 232.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΩΝ ΟΜΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 234.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΙΑΡΧΟΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 235.2014 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 236.2014 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗ κ.ΝΑΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 239.2014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ