ΑΡ. ΑΠΟΦ. 142.2023 Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣ