ΑΡ. ΑΠΟΦ. 178 .2015 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 180 .2015 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184 .2015 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΜΑΓΑΛΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 185 .2015 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΠΑΡΑΧ ΜΑΥΡ ΤΟΙΧ