ΑΡ. ΑΠΟΦ. 161.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματικής δωρεάς υπέρ Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 162.2021 Λήψη απόφασης για αποστολή Πρόσκλησης προς εξήγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – βελτίωση αθλητικ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 163.2021 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Διαγωνισμού SEA TRUCK

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 164.2021 Έγκριση της με αρ. 252021 Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 165.2021 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2021 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου