ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 241.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 242.2014 ΕΚΓΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 243.2014 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 244.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ