ΑΠΟΦ 155 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦ 156 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2018 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 157 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚ

ΑΠΟΦ 158 ΈΚΔΟΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ