ΑΡ. ΑΠΟΦ. 166.2021 Αποδοχή Χρηματοδότησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 167.2021 Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 168Α.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση PIAZZA CASTELLO)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 168Β.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169.2021 Προσωπικό ΙΔΟΧ σε Παιδικό Σταθμό και ΚΔΑΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 170.2021 Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρ