ΑΡ.ΑΠΟΦ. 192.2020 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ οικ. έτους 2020/a>

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 193.2020 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 194.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο IV της Δημοπρασίας του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 195.2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση των Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού λογι

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 196.2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤ ΔΙΑΓ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 197.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, υδρομετρητών

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 198.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας προσωπικού Δήμου Μήλου έτους 2020-2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 199.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού SEA TRUCK

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 200.2020 Προμήθεια τερματικού POS

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 201.2020 Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 202.2020 Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 203.2020 Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για τον Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 204.2020 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μήλου»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 205.2020 Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ