ΑΠΟΦ. 159 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

ΑΠΟΦ 160 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1362018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΠΟΦ 162 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ