ΑΠΟΦ. 159 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

ΑΠΟΦ 160 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1362018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΠΟΦ 161 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΠΟΦ 162 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ