ΑΠΟΦ. 4.2020 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σε τρίτους, εξοπλισμού πυροπροστασίας ιδιοκτησίας Δήμου Μήλου

ΑΠΟΦ. 5.2020 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής

ΑΠΟΦ. 6.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ. 7.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ. 8.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Μήλου»

ΑΠΟΦ. 9.2020 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ