ΑΡ. ΑΠΟΦ. 07.2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΧΥΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΥΡΕΛΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 08.2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 09.2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΥΠΕΡ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 10.2021 ΔΩΡΕΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΠΕΡ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11.2021 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12.2021 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 022021 ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 13.2021 ΟΡΘΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 022021 ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ