ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 21.2012 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 22.2012 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου οικ. έτους 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 25.2012 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΛΕΜΟΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 26.2012 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ OPTIMIST ΜΕ ΠΕΡ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 27.2012 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 28.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 29.2012 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κάλυψη εξόδων τουριστικής προβολής στην Ρωσία

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 30.2012 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ MTC GROUP ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 31.2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 32.2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 (ΠΡΩΤΗ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33.2012 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 34.2012 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 36.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 37.2012 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 38.2012 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 39.2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41.2012 Ορισμός μέλους Δ.Σ. στην Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών