ΑΠΟΦ 5 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΥΠΟΧΡ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΦ 6 ΑΠΟΔ ΔΩΡ Ι Β ΜΕΛΑ

ΑΠΟΦ 7 ΑΠΟΔ ΔΩΡ Ι Β ΜΕΛΑ

ΑΠΟΦ 8 ΚΑΤΑΣΤ ΕΣΟΔ ΕΞΟΔ Δ ΤΡΙΜ 2016