ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 1.2023 Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Νοτιο Αιγαίο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2.2023 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Μήλου»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4.2023 ΟΡΘΗ Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών