ΑΡ. ΑΠΟΦ. 19.2012 2012ΠΟΕ 8117

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 20.2012 2012ΠΟΕ 8117

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 23.ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΑΛΑΣΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24.2012ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ.…