ΑΠΟΦ 6 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης και Προσδιορισμός Ενεργειών μετα την Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Υπ’ Αριθμ. Οικ. 26748δλκ24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) Ορθή Επανάληψη

ΑΠΟΦ 7 Λήψη Έγκριση Του Πρακτικού Νο ΙΙ της Δημοπρασίας του Έργου Συντήρηση Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου

ΑΠΟΦ 8 Λήψη Έγκριση Του Πρακτικού Νο ΙΙ της Δημοπρασίας του Έργου Παρεμβάσεις που Αποσκοπούν στην Αναβάθμιση της Ασφάλειας των Μαθητών στο Νηπιαγωγείο Πλάκας

ΑΠΟΦ 9 Έγκριση ή Μη Αποτελεσμάτων Εσοδών – Εξόδων Δ΄ Τρίμηνου Έτους 2018 Δήμου Μήλου

ΑΠΟΦ 10 Εκ Νέου Λήψη Απόφασης για την Έγκριση Πρακτικών Δημοπράτησης για τη Μίσθωση Χώρων Στάθμευσης

ΑΠΟΦ 11 Ανάθεση Έργου Ανακατασκευή Λιθοδομής στην Κοινότητα Τρυπητής με τη Διαδικασία του Κατεπείγοντος του Άρθρου 32 ΠΑΡ. 2γ ΤΟΥ Ν.44122016