ΑΡ. ΑΠΟΦ. 5.2023 Λήψη απόφασης για Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΓ. Ι

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 6.2023 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 7.2023 Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 8.2023 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου»