ΑΡ. ΑΠΟΦ. 163.2023 ΟΡΘΗ Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 164.2023 Ανάθεση υπόθεσης αγωγής ελλην δημοσιου ΧΑΛΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 164 Α.2023 Ανάθεση υπόθεσης προσφυγών IMERYS

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 165.2023 Έγκριση της από 03112023 (αρ. πρ. 5442) κατατεθείσας μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη με τίτλο «Δεξαμενή συνολικής παράκαμ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 166.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 167 Α.2023 ΑΘΗΝΑ Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών