ΑΠΟΦ 168 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ)

ΑΠΟΦ 169 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦ 170 ΟΡΘΗ- ΈΚΔΟΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 171 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 172 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. 776.2018 ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΦ 173 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.