ΑΡ.ΑΠΟΦ. 217.2020 Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 218.2020 Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αγωγών υπαλλήλων Δήμου Μήλου 31 & 32 31-01-2019)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 219.2020 Ανάθ υπόθ πληρεξ δικηγόρο (υπόθεση Καστανά ΣτΕ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 220.2020 Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π. 719502.10.20 δημόσιας σύμβασης νια την «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 221.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 222.2020 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚ ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 223.2020 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 224.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚ ΚΑΤΑΚΥΡ ΣΥΝΟΠ ΔΙΑΓ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 225.2020 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 226.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανάθεση προμήθειας αυτόνομου σύστηματος υψηλής πίεσης νερού

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 227.2020 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 228.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 229.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 230.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου»