ΑΡ. ΑΠΟΦ. 168.2023 ΛΥΜΑΤΑ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169.2023 Έγκριση και παραλαβή του συνολικού αντικειμένου «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Ε

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 170.2023 Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ