ΑΠΟΦ 173 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΑΠΟΦ 174 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 175 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 9ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2017.

ΑΠΟΦ 176Α ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 176Β ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 177 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΖΑΓΟΥΡΗ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 178 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ Νο 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ Γ

ΑΠΟΦ 183 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΦ 185 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018