ΑΠΟΦ 186 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦ 187 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ