ΑΠΟΦ 177 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.

ΑΠΟΦ 178 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019