ΑΡ. ΑΠΟΦ. 171.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 172.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» για την πράξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 173.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο έργο Wifi4GR- Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 175.2023 Μερική ανάκληση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 2202021 με θέμα Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημα

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176.2023 Μερική ανάκληση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 2142022 με θέμα ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠ