ΑΡ. ΑΠΟΦ. 177.2023 Καθορισμός Τελών υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μήλου έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 179.2023 Υποβολή αιτήματος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 180.2023 ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓ ESCROW ACCOUNT ΤΑΜ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 181.2023 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση HOLY SUNDAY ΜΟΝ. ΙΚΕ)