ΑΠΟΦ 179 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α5872018 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦ 180 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΦ 181 ΑΠΟΔ ΔΩΡΕΑΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦ 182 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΠΟΦ 183 ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΔΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΑΠ