ΑΡ. ΑΠΟΦ. 168.2022 ΟΡΘΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ (ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 170.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 171.2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου σε πολεοδομικά θέματα του Δήμ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 172.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 173.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ